Legislació

Jurisprudència

2 Desembre, 2019

El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal quan la quota a pagar supera el guany obtingut

El Ple del TC declara inconstitucional l’impost municipal de plusvàlues (*IIVITNU) quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà. El TC ha estimat, així, la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel *JCA 32 de Madrid i declara que l’art. 107.4 *TRLHL és inconstitucional, en els termes referits en el *FJ cinqué apartat a).k (més…)

8 Gener, 2018

Sentència del Tribunal Constitucional

Sentència del tribunal constitucional que anul·la el paràgraf tercer de l’art. 197.1 a) de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en la redacció donada per la llei orgànica 2/2011, de 28 de gener. (antitransfuguisme).

20 Juny, 2017

Declarades inconstitucionals algunes de les limitacions imposades per la LRSAL al personal eventual dels ens locals

Ple. Sentència 54/2017, d’11 de maig de 2017. Recurs d’inconstitucionalitat 1996-2014. Interposat pel Parlament de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Competències sobre règim local, autonomia financera i local, reserva de llei orgànica: pèrdua sobrevinguda parcial d’objecte del recurs, nul·litat dels preceptes legals relatius a la cobertura de llocs de treball per personal eventual, interpretació conforme d’altres preceptes legals (SSTC 41/2016 i 111/2016) . Vot particular.

18 Maig, 2017

EL TC ANUL·LA PARCIALMENT LA REGULACIÓ De l’IMPOST ESTATAL SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

26 Abril, 2017

Tribunal Suprem. Sala del Social

El TS augmenta la indemnització per cessament dels indefinits no fixos de l’Administració El Suprem confirma la sentència del TSJ Madrid que va elevar la quantia indemnitzatòria a percebre per l’indefinit no fix recurrent a 20 dies per any.

Sentència

5 Juliol, 2016

El TC estima parcialment el recurs de la junta d’Andalusia contra la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

Nota informativa

Sentència

29 Juny, 2016

El TC estima parcialment el recurs del Govern contra la llei d’Unions de fet Valenciana.

25 Setembre, 2015

La Audiencia Nacional obliga a la Diputación Provincial de Valencia a que tome las medidas necesarias que eviten la captación a través de internet de los datos personales de la reclamante contenidos en la edición electrónica de su Boletín Oficial.

La Audiencia Nacional  obliga a la Diputación Provincial de Valencia a que tome las medidas necesarias que eviten la captación a través de internet de los datos personales de la reclamante contenidos en la edición electrónica de su Boletín Oficial

11 Setembre, 2015

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2º, Sentencia 505/2015 de24 de junio de 2015, Rec 257/2014, sobre el sistema de elaboración de actas

Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2º, Sentencia 505/2015 de24 de junio de 2015, Rec 257/2014, sobre el sistema de elaboración de actas.
La Sala no comparte la fundamentación jurídica del Juez a quo, ya que el fomento de los medios tecnológicos e informáticos que establecen los arts. 45 y 46 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, no puede alterar el contenido de las Actas de los Plenos Municipales establecido de forma minuciosa y detallada en el art. 109.1,g) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que exige que en la misma se recojan las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, lo cual no puede ser sustituido con la anexión de una grabación técnica recogiéndose únicamente en las actas el Acuerdo y las votaciones a favor y en contra, porque ello supondría la modificación del principio de unidad del Acta, de tal manera que leyéndose ésta sería imposible determinar el motivo de las votaciones finales.

1 Setembre, 2015

Sentencia del Tribunal Supremo sobre grabación de las sesiones del Pleno Municipal

Sentencia del Tribunal Supremo, Sección III, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de junio de 2015, Recurso 264/2014.

Vulneración en un Reglamento Orgánico Municipal que establece como regla general la prohibición al público de la grabación de las sesiones del Pleno Municipal.