Àrea 4
COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME, DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI, INFRAESTRUCTURES VIARIES, TRÀFIC, SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL, TRANSPORT, SERVEIS BÀSICS (cicle de l'aigua, enllumenat, neteja, tractament residus, clavegueram)

Presentació

 

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

Componentes

TOMÁS FERRÁNDIS MOSCARDÓ

PRESIDENTE
XERESA

ANA MARÍA ARABID MAYORGA

COORDINADOR
ELCHE

HÉCTOR FOLGADO MIRAVET

SECRETARIO
VILA REAL

ROBERTO BERMELL

SECRETARIO TÉCNICO

PILAR ÁLVAREZ MONTERO

VOCAL
QUART DE LES VALLS

ARTUR HERNÁNDEZ GASTALDÓ

VOCAL
PICASSENT

VICENTE MARTÍNEZ

VOCAL
XILXES

JORGE OCHANDO CANTERO

VOCAL
PATERNA

SILVIA ESCRIVÀ FUSTER

VOCAL
POLINYÀ

RAMÓN MARTÍNEZ PEIRÓ

MANCOMUNIDADES
SOT DE FERRER