Àrea 2
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, PATRIMONI CULTURAL, ESPORTS, JOVENTUT

Presentació

 

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

 

Componentes

MARÍA VIU RODRÍGUEZ

PRESIDENTE
BURJASSOT

PILAR SARRIÓN

COORDINADOR
ANNA

VANESA LÓPEZ GUIJARRO

SECRETARIO
CAUDETE

MANUÉL ALCAIDE

SECRETARIO TÉCNICO

XIMO HUGUET LECHA

VOCAL
ONDA

RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE

VOCAL
SILLA

ALMUDENA AMOROS

VOCAL
GRANJA DE ROCAMORA

GUILLERMOJOSÉ GIMENO

VOCAL
ROCAFORT

DAVID LLUCH

VOCAL
LA VALL D’UIXÓ

Mª NOEMÍ CUTILLAS MARTÍNEZ

MANCOMUNIDADES
RAFAL