Àrea 1
COMISSIÓ D'HISENDES LOCALS, PROGRAMES EUROPEUS, COOPERACIÓ AGERMANAMENTS

Presentació

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

Componentes

JORDI SANJAIME VIVÓ

PRESIDENTE
MARENY DE BARRAQUETES

JOSEP RODADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR
BÉTERA

Teresa Belmonte Sáchez

SECRETARIO
BIGASTRO

RAÚL NICOLÁS

SECRETARIO TÉCNICO

REGINA CAMPOS ORTEGA

VOCAL
MONSERRAT

ISABEL MONTANER BORJA

VOCAL
L’ELIANA

VICENTE MOMPÓ GAVARDA

VOCAL
GAVARDA

EVA MARÍA CRISOL ARJONA

VOCAL
BÉTERA

JUDITH CAMPELLINO VENTURA

VOCAL
RIOLA

Mª DOLORES CELDA LLUESMA

MANCOMUNIDADES
MARINES